c 1: Đọc kĩ file Bài tập thực hành.

c 2: Đọc và thực hành theo file trên (tham khảo các file liên quan)

c 3: Upload các biểu mẫu lên Google Docs, chia sẻ cho email hocvienmarketing@gmail.com. (Sử dụng email mới đăng kí cho dự án)

Lưu ý:

Việc chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội có thể sử dụng tài khoản cá nhân hoặc tài khoản mới đăng kí.

Tất cả các link đăng trên mạng xã hội và diễn đàn bt buc phải lưu lại trong các biểu mẫu.

Mi chi tiết liên h Ms. Linh
Số ĐT: 0913.881.343
Skype: gautrucluca
Email: linhnhuqt7.ueh@gmail.com