Giảng viên và cố vấn chuyên môn truyền thông
Thạc sĩ: Quản trị truyền thông và tiếp thị số
Xem thêm

Đồng sáng lập Học viện MOA
Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật Học viện MOA
Xem thêm