Hệ thống các phòng ban bộ phận MOA

Căn cứ vào yêu cầu thực tế, cũng như đảm bảo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của tổ chức. Hiện tại, MOA có 4 bộ phận và 1 ban điều hành.  Các bộ phận, phòng ban có những chức năng và nhiệm vụ như sau:

  1. Bộ phận chiến lược : Chịu trách nhiệm lên chiến lược chung cho toàn bộ hoạt động của MOA, cũng như nghiên cứu và cung ứng các giải pháp kinh doanh cho đối tác và khách hàng.
  2. Bộ phận đào tạo : Phụ trách toàn bộ hoạt động đào tạo marketing online
  3. Bộ phận nghiên cứu kỹ thuật: Cung cấp, update các kiến thức mới nhất marketing online cho toàn bộ thành viên MOA , đặc biệt là sự biến động không ngừng về công nghệ và những thay đổi thuật toán của công cụ tìm kiếm google.
  4. Bộ phận kinh doanh : Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động kinh doanh MOA và làm việc với các đối tác.
  5. Ban điều hành MOA : Chịu trách nhiệm điều phối nguồn lực, điều hành chung các hoạt động MOA.

Con người là yếu tố then chốt của MOA !